white haven hotel
white haven hotel
white haven hotel
white haven hotel
white haven hotel
white haven hotel


  • Thalpitiya North,Wadduwa,Sri Lanka.
  • +94(0) 38-2240 521
  • +94(0) 38-2240 290
  • marketing@whitehavenhotel.lk
          whitehav@sol.lk
          info@whitehavenhotel.lk